Historie rodinné politiky JMK

 

Jihomoravský kraj dlouhodobě realizuje řadu aktivit na podporu rodin. Aktivity byly prováděny jednotlivě bez systematického přístupu. Chyběl zastřešující dokument, který by napomáhal jak zvýšení účinnosti již realizovaných opatření, tak realizaci opatření nových. Z tohoto důvodu byla v návaznosti na dokument Ministerstva práce a sociálních věcí Národní koncepce rodinné politiky, ve kterém je jedním z cílů koncepční zajištění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů, zpracována a dne 19. 9. 2008 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje přijata Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje.

 

Na tvorbě tohoto dokumentu se podílela pracovní skupina, která byla i nadále „poradním hlasem“ při tvorbě a realizaci krajské pro-rodinné politiky. Tvořili ji zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, Národního centra pro rodinu, Centra pro rodinu a sociální péči Brno, Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín, Sítě mateřských center a nově Rady seniorů České republiky.

 

Na jaře roku 2009 bylo na krajském úřadě zřízeno pracovní místo referenta pro rodinnou politiku a uskutečnilo se první setkání se zástupci obcí, jehož cílem bylo rozšíření povědomí o této oblasti a navázání vzájemné spolupráce. V dubnu 2010 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo úpravu Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje, která vycházela z dosavadních zkušeností, a první Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2010.

 

Oblast pro-rodinných opatření se stala i jednou z hlavních priorit ve strategickém dokumentu Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013.

 

Akční plány pro-rodinných aktivit, které do konkrétních kroků rozpracovávají Koncepci rodinné politiky JMK, byly následně schvalovány i pro následující roky. Každoročně je také vyhlašováno dotační řízení v oblasti rodinné politiky, a to jak pro obce JMK, tak pro NNO realizující programy zaměřené na práci s rodinami, mezigenerační soužití, volnočasové a osvětově-vzdělávací aktivity pro rodiče pečující o děti, zejména předškolního věku, za účelem posilování rodičovských kompetencí a prevence sociálního vyloučení v důsledku dlouhodobější sociální izolace.

 

V oblasti slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK je významným momentem vybudování a zahájení provozu firemní mateřské školy (září 2012), která usnadňuje rodičům návrat do zaměstnání i v situaci, kdy nemohou nalézt místo v mateřské škole v Brně nebo v místě svého bydliště.

 

V roce 2014 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo druhou Koncepci rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019.

 

Významným mezníkem na podporu rodinné politiky v obcích bylo v roce 2015 zahájení realizace auditu familyfriendlycommunity.

 

Veškeré aktivity v rámci rodinné politiky realizuje Jihomoravský kraj nad rámec povinností daných zákony a na jejich podporu vyčleňuje ze svého rozpočtu nemalé částky.

 

Zabezpečováním záležitostí rodinné politiky  byl  Radou Jihomoravského  kraje pověřen  od roku 2016 Mgr. Marek Šlapal.

 

Aktivity v oblasti rodinné politiky na úrovni Krajského úřadu JMK jsou v současné době zabezpečovány prostřednictvím odboru sociálních věcí, odd. sociální práce, SPO a rodinné politiky, viz Kontakty.